Archive for اوت 2010

شب قدر بدون مجوز؟ می زنم تو چونت ها!

31/08/2010

پس از شنیدن خبر لغو مراسم شب قدر در شهرهای مختلف، به این نتیجه می رسیم که شب قدر هم باید در راستای اوامر ملوکانه باشد.