Archive for آوریل 2012

استفتا از امام نقی (ع) در باب انگشت کردن زن غیر مسلمان در برزیل

23/04/2012

از مولایم پرسیدم: انگشت کردن زن غیر مسلمان در برزیل چه حکمی دارد؟

مولا فرمودند:

اگر به قصذ قربت باشد هیچ اشکالی ندارد

جدم فرمود: من اعرض الاسلام بالفینگر علی تحت النساء الغربی، فزیاد الله مکانه الی الجنه

البته اگر اختلاف فرهنگی در میان باشد احتیاط احوط آنست که اول محل اختلاف را پیدا کند و آن را حل کند و بعد به کار مشغعول شود تا برای این کفار جای سوال پیش نیاید.

به خدا قسم که اگر انگشت را در حال زیر آبی رفتن بکند ثواب آن برابر با سه هزار سال روزه گرفتن است که من خودم هر بار می رم زیر آب چشمام رو می بندم و نمی دانم این مجاهد فی سبیل الله چطور هم زیرآبی می رفته هم چشمانش باز بوده و این هم باز از کرامات کسانی است که بر سر سفره ی ما می نشینند. خداوند قدرت انگشتانش را زیاد کند.